نگاهی بر عملکرد یک ماهه “وتوشه”

نگاهی بر عملکرد یک ماهه “وتوشه”
شرکت سرمایه گذاری پارس توشه در دوره یک ماهه منتهی به 30 آبان ماه 96 از بابت واگذاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل 259 میلیون ریال سود شناسایی کرد.

نگاهی بر عملکرد یک ماهه “وتوشه”

شرکت سرمایه گذاری پارس توشه در دوره یک ماهه منتهی به 30 آبان ماه 96 از بابت واگذاری تعدادی از سهام چند شرکت بورسی معادل 259 میلیون ریال سود شناسایی کرد.
نگاهی بر عملکرد یک ماهه “وتوشه”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author