صف خرید “های وب” عرضه شد

صف خرید “های وب” عرضه شد
در گروه متعادل و منفی شیمیایی، نمادهای شپارس و شفارا با صف خرید و نمادهای شلعاب، شدوص، فارس و شپدیس با معاملاتی متعادل و مثبت دنبال شدند.

صف خرید “های وب” عرضه شد

در گروه متعادل و منفی شیمیایی، نمادهای شپارس و شفارا با صف خرید و نمادهای شلعاب، شدوص، فارس و شپدیس با معاملاتی متعادل و مثبت دنبال شدند.
صف خرید “های وب” عرضه شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author