صدور مجوز افزایش سرمایه “بپاس”

صدور مجوز افزایش سرمایه “بپاس”
با افزایش سرمایه 25 درصدی شرکت بیمه پاسارگاد موافقت شد.

صدور مجوز افزایش سرمایه “بپاس”

با افزایش سرمایه 25 درصدی شرکت بیمه پاسارگاد موافقت شد.
صدور مجوز افزایش سرمایه “بپاس”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author