“تپمپی” خریدار و فروشنده نبود

“تپمپی” خریدار و فروشنده نبود
شرکت گروه صنایع پمپ‌سازی ایران در دوره یک ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1395، خریدار و فروشنده نبود.

“تپمپی” خریدار و فروشنده نبود

شرکت گروه صنایع پمپ‌سازی ایران در دوره یک ماهه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1395، خریدار و فروشنده نبود.
“تپمپی” خریدار و فروشنده نبود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author