کسب 141 میلیون ریال سود واگذای “سدبیر” طی یک ماه

کسب 141 میلیون ریال سود واگذای “سدبیر” طی یک ماه
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 از بابت فروش تعدادی از سهام بورسی معادل 141 میلیون ریال سود کسب کرد.

کسب 141 میلیون ریال سود واگذای “سدبیر” طی یک ماه

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان در دوره یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 از بابت فروش تعدادی از سهام بورسی معادل 141 میلیون ریال سود کسب کرد.
کسب 141 میلیون ریال سود واگذای “سدبیر” طی یک ماه

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author