اوره در صدر تولیدات 11 ماهه “شیراز”

اوره در صدر تولیدات 11 ماهه “شیراز”
اوره با تولید 148 هزار تن در ماه گذشته بیشترین حجم تولید را در شرکت پتروشیمی شیراز داشت.

اوره در صدر تولیدات 11 ماهه “شیراز”

اوره با تولید 148 هزار تن در ماه گذشته بیشترین حجم تولید را در شرکت پتروشیمی شیراز داشت.
اوره در صدر تولیدات 11 ماهه “شیراز”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author