افزایش 100 درصدی پیش بینی های “ومعادن”

افزایش 100 درصدی پیش بینی های “ومعادن”
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 40 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد و به 21 درصد از پیش بینی هایش رسید.

افزایش 100 درصدی پیش بینی های “ومعادن”

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 40 ریال سود به ازای هر سهم اختصاص داد و به 21 درصد از پیش بینی هایش رسید.
افزایش 100 درصدی پیش بینی های “ومعادن”

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author