عرضه اولیه سهام “واسپاری ملت” در بازار سرمایه

عرضه اولیه سهام “واسپاری ملت” در بازار سرمایه
“کاهش نرخ بهره بانکی موجب افزایش سود و افزایش سطح فعالیت های بازار سرمایه و شرکت های حاضر در صنعت لیزینگ می شود.”

عرضه اولیه سهام “واسپاری ملت” در بازار سرمایه

“کاهش نرخ بهره بانکی موجب افزایش سود و افزایش سطح فعالیت های بازار سرمایه و شرکت های حاضر در صنعت لیزینگ می شود.”
عرضه اولیه سهام “واسپاری ملت” در بازار سرمایه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author