گزارش بررسی سازوکار انتشار و معامله قراردادهای آتی سود تقسیمی

گزارش بررسی سازوکار انتشار و معامله قراردادهای آتی سود تقسیمی
قرارداد آتی سود تقسیمی می تواند روی سود تقسیمی یک شرکت یا سبدی از شرکت‌ها (شاخص‌های سهام) بسته شود. در قراردادهای آتی سود تقسیمی، سود تقسیمی یک شرکت یا سبدی از شرکت ها به عنوان دارایی پایه در نظر گرفته شده و در قالب قراردادهای آتی معامله می شوند.

گزارش بررسی سازوکار انتشار و معامله قراردادهای آتی سود تقسیمی

قرارداد آتی سود تقسیمی می تواند روی سود تقسیمی یک شرکت یا سبدی از شرکت‌ها (شاخص‌های سهام) بسته شود. در قراردادهای آتی سود تقسیمی، سود تقسیمی یک شرکت یا سبدی از شرکت ها به عنوان دارایی پایه در نظر گرفته شده و در قالب قراردادهای آتی معامله می شوند.
گزارش بررسی سازوکار انتشار و معامله قراردادهای آتی سود تقسیمی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author