پذیره نویسی صکوک۱۰۰ میلیاردی با سود ۱۷ درصدی از هفته آینده

پذیره نویسی صکوک۱۰۰ میلیاردی با سود ۱۷ درصدی از هفته آینده
غلامرضا ابوترابی از پذیره نویسی صکوک مرابحه 100 میلیارد تومانی کرمان موتور خبر داد و گفت: این اوراق طبق مجوز سازمان بورس و با نماد “کرمان98” ، از یکشنبه آینده 12 آذر به مدت سه روز (تا سه شنبه) در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس پذیره نویسی خواهد شد.

پذیره نویسی صکوک۱۰۰ میلیاردی با سود ۱۷ درصدی از هفته آینده

غلامرضا ابوترابی از پذیره نویسی صکوک مرابحه 100 میلیارد تومانی کرمان موتور خبر داد و گفت: این اوراق طبق مجوز سازمان بورس و با نماد “کرمان98” ، از یکشنبه آینده 12 آذر به مدت سه روز (تا سه شنبه) در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس پذیره نویسی خواهد شد.
پذیره نویسی صکوک۱۰۰ میلیاردی با سود ۱۷ درصدی از هفته آینده

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author