پذیرش دور جدیدی از اوراق اسناد خزانه

پذیرش دور جدیدی از اوراق اسناد خزانه
شرکت فرابورس ایران از پذیرش دور جدیدی از اوراق اسناد خزانه خبر داد و اعلام کرد: در راستای اجرای مفاد تبصره (۵) بند (هـ) قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور، ۳ مرحله اوراق اسناد خزانه در نمادهای “اخزا۶۰۱”، “اخزا۶۰۲” و “اخزا۶۰۳” در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس پذیرفته شد.

پذیرش دور جدیدی از اوراق اسناد خزانه

شرکت فرابورس ایران از پذیرش دور جدیدی از اوراق اسناد خزانه خبر داد و اعلام کرد: در راستای اجرای مفاد تبصره (۵) بند (هـ) قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور، ۳ مرحله اوراق اسناد خزانه در نمادهای “اخزا۶۰۱”، “اخزا۶۰۲” و “اخزا۶۰۳” در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس پذیرفته شد.
پذیرش دور جدیدی از اوراق اسناد خزانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author