ورود به رکورد تاریخی 90 هزار واحدی شاخص بورس / رشد 1010 واحدی شاخص

ورود به رکورد تاریخی 90 هزار واحدی شاخص بورس / رشد 1010 واحدی شاخص
شاخص بورس رکورد تاریخی ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحدی ۴ سال پیش را شکست و با 1010 واحد رشد، برای اولین بار ۹۰ هزار تایی شد.

ورود به رکورد تاریخی 90 هزار واحدی شاخص بورس / رشد 1010 واحدی شاخص

شاخص بورس رکورد تاریخی ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحدی ۴ سال پیش را شکست و با 1010 واحد رشد، برای اولین بار ۹۰ هزار تایی شد.
ورود به رکورد تاریخی 90 هزار واحدی شاخص بورس / رشد 1010 واحدی شاخص

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author