نوسان منفی و مثبت گروه خودرویی و بانکی

نوسان منفی و مثبت گروه خودرویی و بانکی
بازار با معاملات متعادل منفی گروه خودرو و معاملات مثبت گروه بانکی شروع شد که با گذشت زمان داد و ستدها بر فشار عرضه گروه خودرویی افزوده شد به طوری که اکثر نمادهای این گروه به صف فروش نیز رسیدند و گروه بانکی نیز به مرور بر مدار منفی قرار گرفت.

نوسان منفی و مثبت گروه خودرویی و بانکی

بازار با معاملات متعادل منفی گروه خودرو و معاملات مثبت گروه بانکی شروع شد که با گذشت زمان داد و ستدها بر فشار عرضه گروه خودرویی افزوده شد به طوری که اکثر نمادهای این گروه به صف فروش نیز رسیدند و گروه بانکی نیز به مرور بر مدار منفی قرار گرفت.
نوسان منفی و مثبت گروه خودرویی و بانکی

موسیقی روز

صبحانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author