عملکرد آبان ماه قند نقش جهان

عملکرد آبان ماه قند نقش جهان
بنابر گزارش فعالیت این شرکت مبلغ فروش قند نقش جهان در آبان ماه 138میلیارد و 223 میلیون ریال است.

عملکرد آبان ماه قند نقش جهان

بنابر گزارش فعالیت این شرکت مبلغ فروش قند نقش جهان در آبان ماه 138میلیارد و 223 میلیون ریال است.
عملکرد آبان ماه قند نقش جهان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author