عرضه سهام دو شرکت توسط سازمان خصوصی سازی لغو شد

عرضه سهام دو شرکت توسط سازمان خصوصی سازی لغو شد
عرضه سهام دو شرکت که قرار بود به وکالت از سوی صندوق بازنشستگی فولاد توسط سازمان خصوصی سازی در روز هفتم آذرماه امسال انجام شود، لغو شد.

عرضه سهام دو شرکت توسط سازمان خصوصی سازی لغو شد

عرضه سهام دو شرکت که قرار بود به وکالت از سوی صندوق بازنشستگی فولاد توسط سازمان خصوصی سازی در روز هفتم آذرماه امسال انجام شود، لغو شد.
عرضه سهام دو شرکت توسط سازمان خصوصی سازی لغو شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author