صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نوپا اما کارآمد/ لزوم حمایت همه جانبه از ورود پول هوشمند به بازار سرمایه

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نوپا اما کارآمد/ لزوم حمایت همه جانبه از ورود پول هوشمند به بازار سرمایه
حفظ نرخ سود سپرده بانکی در حدود 15 درصد و اوراق بدهی دولتی با نرخ 16 درصد نوید بخش روزهای طلایی برای بازار سرمایه است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نوپا اما کارآمد/ لزوم حمایت همه جانبه از ورود پول هوشمند به بازار سرمایه

حفظ نرخ سود سپرده بانکی در حدود 15 درصد و اوراق بدهی دولتی با نرخ 16 درصد نوید بخش روزهای طلایی برای بازار سرمایه است.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نوپا اما کارآمد/ لزوم حمایت همه جانبه از ورود پول هوشمند به بازار سرمایه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author