صندوق‌های ارزی، نوسانات را بیمه می کند

صندوق‌های ارزی، نوسانات را بیمه می کند
برای راه‌اندازی صندوق‌های ارزی اقدامات کارشناسی زیادی انجام شده است و امیدوارم که راه اندازی این ابزار،‌ اتفاق خوبی برای بازار سرمایه باشد و هر چه زودتر عملیاتی شود تا بخش قابل‌توجهی از نگرانی های سرمایه‌گذاران رفع شود.

صندوق‌های ارزی، نوسانات را بیمه می کند

برای راه‌اندازی صندوق‌های ارزی اقدامات کارشناسی زیادی انجام شده است و امیدوارم که راه اندازی این ابزار،‌ اتفاق خوبی برای بازار سرمایه باشد و هر چه زودتر عملیاتی شود تا بخش قابل‌توجهی از نگرانی های سرمایه‌گذاران رفع شود.
صندوق‌های ارزی، نوسانات را بیمه می کند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author