شرکت ها با واگذاری نابود نمی شوند

شرکت ها با واگذاری نابود نمی شوند
رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: بر این اساس تا کنون کارهای پژوهشی زیادی توسط این سازمان پس از واگذاری سهام شرکت های دولتی در زمینه آسیب شناسی واگذاری ها انجام شده است و به عنوان مثال در سال ۹۵ دو گروه متخصص، خارج از بدنه دولت به ارزیابی شرکت های واگذار شده از جنبه های مختلف پرداختند.

شرکت ها با واگذاری نابود نمی شوند

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: بر این اساس تا کنون کارهای پژوهشی زیادی توسط این سازمان پس از واگذاری سهام شرکت های دولتی در زمینه آسیب شناسی واگذاری ها انجام شده است و به عنوان مثال در سال ۹۵ دو گروه متخصص، خارج از بدنه دولت به ارزیابی شرکت های واگذار شده از جنبه های مختلف پرداختند.
شرکت ها با واگذاری نابود نمی شوند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author