شتابگیری گروه پرپتانسیل سنگ آهنی

شتابگیری گروه پرپتانسیل سنگ آهنی
گروه اکثرا مثبت سرمایه گذاری با صف خرید نمادهای ونیکی، وبانک، وامید، وملت، وتوسم، وگستر و وسبحان و صف فروش نماد سدبیر به کار خود پایان دادند. همچنین در پایان معاملات نماد ولساپا جهت برگزاری مجامع عادی و فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه متوقف شد.

شتابگیری گروه پرپتانسیل سنگ آهنی

گروه اکثرا مثبت سرمایه گذاری با صف خرید نمادهای ونیکی، وبانک، وامید، وملت، وتوسم، وگستر و وسبحان و صف فروش نماد سدبیر به کار خود پایان دادند. همچنین در پایان معاملات نماد ولساپا جهت برگزاری مجامع عادی و فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه متوقف شد.
شتابگیری گروه پرپتانسیل سنگ آهنی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author