سید حسن خمینی: به یاد داشته باشیم، همه حرکات ما ثبت می شود

سید حسن خمینی: به یاد داشته باشیم، همه حرکات ما ثبت می شود

سید حسن خمینی: به یاد داشته باشیم، همه حرکات ما ثبت می شود

سید حسن خمینی: به یاد داشته باشیم، همه حرکات ما ثبت می شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author