سود سهام عدالت چهار گروه باقی مانده تا آخر اسفند ماه واریز می شود

سود سهام عدالت چهار گروه باقی مانده تا آخر اسفند ماه واریز می شود
سید جعفر سبحانی در خصوص زمان واریز چهار گروه باقی مانده از گروه مشمولین سهام عدالت بیان کرد: سود سهام عدالت چهار گروه باقی مانده که 78 درصد مشمولین را تشکیل می دهند از دهه فجر تا پایان اسفند ماه به حسابشان واریز می شود.

سود سهام عدالت چهار گروه باقی مانده تا آخر اسفند ماه واریز می شود

سید جعفر سبحانی در خصوص زمان واریز چهار گروه باقی مانده از گروه مشمولین سهام عدالت بیان کرد: سود سهام عدالت چهار گروه باقی مانده که 78 درصد مشمولین را تشکیل می دهند از دهه فجر تا پایان اسفند ماه به حسابشان واریز می شود.
سود سهام عدالت چهار گروه باقی مانده تا آخر اسفند ماه واریز می شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author