سد شکنی های شاخص بورس ادامه دار شد

سد شکنی های شاخص بورس ادامه دار شد
صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای کاشی الوند، سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، آلومینیوم ایران، آلومراد، لیزینگ ایرانیان، فولاد آلیاژی ایران و معادن منگنز ایران بود.

سد شکنی های شاخص بورس ادامه دار شد

صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای کاشی الوند، سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، آلومینیوم ایران، آلومراد، لیزینگ ایرانیان، فولاد آلیاژی ایران و معادن منگنز ایران بود.
سد شکنی های شاخص بورس ادامه دار شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author