سازوکار انجام معاملات در بورس، چگونه است؟

سازوکار انجام معاملات در بورس، چگونه است؟
خرید و فروش اوراق بهادار در سامانه معاملات بورس براساس سازوکار نام‌آشنای “حراج” انجام می‌شود؛ البته یک حراج کاملا پیشرفته و مکانیـزه. حراجی که اولویت اول آن، قیمت مناسب و اولویت دوم آن، زمان ارائه سفارش است.

سازوکار انجام معاملات در بورس، چگونه است؟

خرید و فروش اوراق بهادار در سامانه معاملات بورس براساس سازوکار نام‌آشنای “حراج” انجام می‌شود؛ البته یک حراج کاملا پیشرفته و مکانیـزه. حراجی که اولویت اول آن، قیمت مناسب و اولویت دوم آن، زمان ارائه سفارش است.
سازوکار انجام معاملات در بورس، چگونه است؟

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author