رویه های بین المللی هدف بعدی در طراحی قانون جدید

رویه های بین المللی هدف بعدی در طراحی قانون جدید
هم اکنون سازمان بورس و اوراق بهادار در حال تدوین و طراحی لایحه جدیدی با تغییر و تحولات متناسب با شرایط فعلی بازار و اقتصاد کشور در دوران پسابرجام است که بعد از تصویب در هیأت مدیره سازمان و شورای عالی بورس به عنوان لایحه تقدیم مجلس دهم می شود.

رویه های بین المللی هدف بعدی در طراحی قانون جدید

هم اکنون سازمان بورس و اوراق بهادار در حال تدوین و طراحی لایحه جدیدی با تغییر و تحولات متناسب با شرایط فعلی بازار و اقتصاد کشور در دوران پسابرجام است که بعد از تصویب در هیأت مدیره سازمان و شورای عالی بورس به عنوان لایحه تقدیم مجلس دهم می شود.
رویه های بین المللی هدف بعدی در طراحی قانون جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author