رشد 29 درصدی ارزش معاملات در بورس تهران

رشد 29 درصدی ارزش معاملات در بورس تهران
شاخص بازار اول با 1495 واحد افزایش به رقم 63060 واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با 58 واحد کاهش عدد 192360 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 428 . 2 درصد افزایش و 03 . 0 درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.

رشد 29 درصدی ارزش معاملات در بورس تهران

شاخص بازار اول با 1495 واحد افزایش به رقم 63060 واحد بالغ شد و شاخص بازار دوم با 58 واحد کاهش عدد 192360 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 428 . 2 درصد افزایش و 03 . 0 درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.
رشد 29 درصدی ارزش معاملات در بورس تهران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author