رشد شاخص بورس، حبابی و هیجانی نبود

رشد شاخص بورس، حبابی و هیجانی نبود
یک کارشناس بازار سرمایه درباره برخی ادعاها مبنی بر احتمال حبابی بودن رشد شاخص، گفت: رشد شاخص در روزهای اخیر، حبابی و هیجانی نبوده و این رشد همچنان ادامه خواهد داشت

رشد شاخص بورس، حبابی و هیجانی نبود

یک کارشناس بازار سرمایه درباره برخی ادعاها مبنی بر احتمال حبابی بودن رشد شاخص، گفت: رشد شاخص در روزهای اخیر، حبابی و هیجانی نبوده و این رشد همچنان ادامه خواهد داشت
رشد شاخص بورس، حبابی و هیجانی نبود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author