رشد حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران/ آیفکس در پله 1030 واحدی

رشد حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران/ آیفکس در پله 1030 واحدی
نگاهی به مبادلات انجام شده در مجموع بازارهای اول و دوم فرابورس حاکی از آن است 61 درصد از حجم و 39 درصد از ارزش کل معاملات در فرابورس ایران در این دو بازار رقم خورده و به ترتیب دو نماد ذوب آهن و کشت و صنعت شهداب ناب خراسان بیشترین حجم و ارزش معاملاتی را در اختیار گرفتند.

رشد حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران/ آیفکس در پله 1030 واحدی

نگاهی به مبادلات انجام شده در مجموع بازارهای اول و دوم فرابورس حاکی از آن است 61 درصد از حجم و 39 درصد از ارزش کل معاملات در فرابورس ایران در این دو بازار رقم خورده و به ترتیب دو نماد ذوب آهن و کشت و صنعت شهداب ناب خراسان بیشترین حجم و ارزش معاملاتی را در اختیار گرفتند.
رشد حجم و ارزش معاملات فرابورس ایران/ آیفکس در پله 1030 واحدی

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author