دبالک گزارش تولید 10 ماهه خود را اعلام کرد

دبالک گزارش تولید 10 ماهه خود را اعلام کرد
شرکت تولید مواد داروئی البرز بالک در ماهی که گذشت 5 هزار و 22 کیلو گرم انواع محصول تولید کرد.

دبالک گزارش تولید 10 ماهه خود را اعلام کرد

شرکت تولید مواد داروئی البرز بالک در ماهی که گذشت 5 هزار و 22 کیلو گرم انواع محصول تولید کرد.
دبالک گزارش تولید 10 ماهه خود را اعلام کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author