جهش بزرگ تولید فولاد خام در ایران

جهش بزرگ تولید فولاد خام در ایران
میزان کل تولید امسال ایران در سال 2016 معادل 17 میلیون و 895 هزار تن بوده است که در 10 ماه اول امسال 17 میلیون و 901 هزار تن است و یک رشد 20.9 درصدی را نشان می دهد و بنظر می رسد با توجه به متوسط تولید ماهیانه تا پایان 2017 از 20 میلیون تن عبور کند. این رقم یک رکورد بسیار ارزشمند در تولید فولاد کشور ما خواهد بود.

جهش بزرگ تولید فولاد خام در ایران

میزان کل تولید امسال ایران در سال 2016 معادل 17 میلیون و 895 هزار تن بوده است که در 10 ماه اول امسال 17 میلیون و 901 هزار تن است و یک رشد 20.9 درصدی را نشان می دهد و بنظر می رسد با توجه به متوسط تولید ماهیانه تا پایان 2017 از 20 میلیون تن عبور کند. این رقم یک رکورد بسیار ارزشمند در تولید فولاد کشور ما خواهد بود.
جهش بزرگ تولید فولاد خام در ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author