تداوم روند مثبت بازار سرمایه در سال 97

تداوم روند مثبت بازار سرمایه در سال 97
مصطفی حقیقی مهمانداری، با اشاره به اینکه روند مثبت حرکت بازار سرمایه و رشد قیمت ها در شاخص متبلور شد،اظهار داشت: رشد شاخص نشان دهنده شرایط خوب بازار سرمایه است.

تداوم روند مثبت بازار سرمایه در سال 97

مصطفی حقیقی مهمانداری، با اشاره به اینکه روند مثبت حرکت بازار سرمایه و رشد قیمت ها در شاخص متبلور شد،اظهار داشت: رشد شاخص نشان دهنده شرایط خوب بازار سرمایه است.
تداوم روند مثبت بازار سرمایه در سال 97

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author