تابلوی بدشگون، عامل افت شاخص در بورس هنگ کنگ

تابلوی بدشگون، عامل افت شاخص در بورس هنگ کنگ
تابلویی جدید در بورس هنگ کنگ برای سرمایه گذاران دردسر آفرید تا جایی که مقامات را وادار به تغییر آن کرد.

تابلوی بدشگون، عامل افت شاخص در بورس هنگ کنگ

تابلویی جدید در بورس هنگ کنگ برای سرمایه گذاران دردسر آفرید تا جایی که مقامات را وادار به تغییر آن کرد.
تابلوی بدشگون، عامل افت شاخص در بورس هنگ کنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author