بیش از 80 شرکت متقاضی پذیرش در فرابورس / پگاه گلستان در بازار دوم درج شد

بیش از 80 شرکت متقاضی پذیرش در فرابورس / پگاه گلستان در بازار دوم درج شد
در حال حاضر بیش از 80 شرکت متقاضی پذیرش در بازار اول، دوم و بازار شرکت‌های کوچک و متوسط (SME Market) هستند که با توجه به راه‌اندازی بازار شرکت‌های کوچک و متوسط پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری شاهد افزایش چشمگیری در تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بازارهای فرابورس ایران در مقایسه با سال گذشته باشیم.

بیش از 80 شرکت متقاضی پذیرش در فرابورس / پگاه گلستان در بازار دوم درج شد

در حال حاضر بیش از 80 شرکت متقاضی پذیرش در بازار اول، دوم و بازار شرکت‌های کوچک و متوسط (SME Market) هستند که با توجه به راه‌اندازی بازار شرکت‌های کوچک و متوسط پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری شاهد افزایش چشمگیری در تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بازارهای فرابورس ایران در مقایسه با سال گذشته باشیم.
بیش از 80 شرکت متقاضی پذیرش در فرابورس / پگاه گلستان در بازار دوم درج شد

شبکه خانگی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author