به رغم تمامی تنگناها از بانک مرکزی استقراض نشده است

به رغم تمامی تنگناها از بانک مرکزی استقراض نشده است
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای تاکید کرد: از ابتدای شروع بکار دولت تدبیر و امید در سال 1392، به رغم تنگناهای موجود، تاکنون از بانک مرکزی استقراض نشده است.

به رغم تمامی تنگناها از بانک مرکزی استقراض نشده است

وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای تاکید کرد: از ابتدای شروع بکار دولت تدبیر و امید در سال 1392، به رغم تنگناهای موجود، تاکنون از بانک مرکزی استقراض نشده است.
به رغم تمامی تنگناها از بانک مرکزی استقراض نشده است

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author