برنامه صنعت پتروشیمی، تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام فروشی

برنامه صنعت پتروشیمی، تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام فروشی
معاون وزیر نفت گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام فروشی از مهمترین برنامه های صنعت پتروشیمی ایران در نقشه راه این صنعت به شمار می رود.

برنامه صنعت پتروشیمی، تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام فروشی

معاون وزیر نفت گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام فروشی از مهمترین برنامه های صنعت پتروشیمی ایران در نقشه راه این صنعت به شمار می رود.
برنامه صنعت پتروشیمی، تحقق اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام فروشی

اخبار

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author