برانکو: کسی فکر نکند راه‌آهن فردا تسلیم ما خواهد شد/همسرم به من گفت برای جشن قهرمانی آمده‌ام/ هيچ وقت نگفتم ما قهرمانيم

برانکو: کسی فکر نکند راه‌آهن فردا تسلیم ما خواهد شد/همسرم به من گفت برای جشن قهرمانی آمده‌ام/ هيچ وقت نگفتم ما قهرمانيم

برانکو: کسی فکر نکند راه‌آهن فردا تسلیم ما خواهد شد/همسرم به من گفت برای جشن قهرمانی آمده‌ام/ هيچ وقت نگفتم ما قهرمانيم

برانکو: کسی فکر نکند راه‌آهن فردا تسلیم ما خواهد شد/همسرم به من گفت برای جشن قهرمانی آمده‌ام/ هيچ وقت نگفتم ما قهرمانيم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author