بازگشت ثبات به اقتصاد با اجرای تدابیر سه گانه ظرف یک تا دو هفته

بازگشت ثبات به اقتصاد با اجرای تدابیر سه گانه ظرف یک تا دو هفته
رئیس شورای پول و اعتبار به تدابیر ۳ گانه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اشاره کرد و گفت: اولین اقدام انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد است که به مدت ۲ هفته به بانک ها اجازه دادیم این اوراق را منتشر کنند.

بازگشت ثبات به اقتصاد با اجرای تدابیر سه گانه ظرف یک تا دو هفته

رئیس شورای پول و اعتبار به تدابیر ۳ گانه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اشاره کرد و گفت: اولین اقدام انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با نرخ ۲۰ درصد است که به مدت ۲ هفته به بانک ها اجازه دادیم این اوراق را منتشر کنند.
بازگشت ثبات به اقتصاد با اجرای تدابیر سه گانه ظرف یک تا دو هفته

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author