بازدهی شاخص کل فرابورس از ابتدای سال به بیش از 16 درصد رسید

بازدهی شاخص کل فرابورس از ابتدای سال به بیش از 16 درصد رسید
دو نماد از گروه شیمیایی به نام‌های «زاگرس» و «مارون» و دو نماد از گروه فلزات اساسی به نام‌های «ارفع» و «ذوب» بیشترین تاثیر مثبت بر شد آیفکس را رقم زدند.

بازدهی شاخص کل فرابورس از ابتدای سال به بیش از 16 درصد رسید

دو نماد از گروه شیمیایی به نام‌های «زاگرس» و «مارون» و دو نماد از گروه فلزات اساسی به نام‌های «ارفع» و «ذوب» بیشترین تاثیر مثبت بر شد آیفکس را رقم زدند.
بازدهی شاخص کل فرابورس از ابتدای سال به بیش از 16 درصد رسید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author