بازار ارز هیجانی است و باید در انتظار تثبیت آن بود

بازار ارز هیجانی است و باید در انتظار تثبیت آن بود
پیش بینی قیمت ارز بستگی به متغیرهای متعددی دارد و کار سختی است به همین دلیل نمی توان راجع به آن اظهار نظر دقیقی کرد اما اگر ارز در محدوده های فعلی قیمت ها بدون نوسان تثبیت شود ، قطعا کف قیمتی ارز همین نرخ های فعلی است.

بازار ارز هیجانی است و باید در انتظار تثبیت آن بود

پیش بینی قیمت ارز بستگی به متغیرهای متعددی دارد و کار سختی است به همین دلیل نمی توان راجع به آن اظهار نظر دقیقی کرد اما اگر ارز در محدوده های فعلی قیمت ها بدون نوسان تثبیت شود ، قطعا کف قیمتی ارز همین نرخ های فعلی است.
بازار ارز هیجانی است و باید در انتظار تثبیت آن بود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author