امضای قرار داد هپکو با یک شرکت اروپایی

امضای قرار داد هپکو با یک شرکت اروپایی
شرکت هپکو در خصوص نصب گنتری کرین (تجهیزات تخلیه کانتینر) در بندر شهید رجایی یک قرارداد یک میلیون و 800 هزار یورویی با یک شرکت ایرلندی منعقد کرده که هم اکنون در حال اجراست.

امضای قرار داد هپکو با یک شرکت اروپایی

شرکت هپکو در خصوص نصب گنتری کرین (تجهیزات تخلیه کانتینر) در بندر شهید رجایی یک قرارداد یک میلیون و 800 هزار یورویی با یک شرکت ایرلندی منعقد کرده که هم اکنون در حال اجراست.
امضای قرار داد هپکو با یک شرکت اروپایی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author