افزایش قیمت محصولات شیمیایی در بازارهای جهانی

افزایش قیمت محصولات شیمیایی در بازارهای جهانی
در گروه شیمیایی ها، با توجه با افزایش تقریبا 1 درصدی دلار در اکثر این گروه شاهد افزایش نرخ محصولات بودیم. در این گروه قیمت متانول با 11.25 درصد رشد به قیمت 12.293 ریال رسید و رکوردار افزایش تغییر قیمت شد.

افزایش قیمت محصولات شیمیایی در بازارهای جهانی

در گروه شیمیایی ها، با توجه با افزایش تقریبا 1 درصدی دلار در اکثر این گروه شاهد افزایش نرخ محصولات بودیم. در این گروه قیمت متانول با 11.25 درصد رشد به قیمت 12.293 ریال رسید و رکوردار افزایش تغییر قیمت شد.
افزایش قیمت محصولات شیمیایی در بازارهای جهانی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author