از مذاکره با شهرداری و افزایش عرضه خودرو تا ورود به بازار مسکن

از مذاکره با شهرداری و افزایش عرضه خودرو تا ورود به بازار مسکن
در سیاست خرید تضمینی منابع کافی برای پرداخت پول کشاورزان وجود ندارد به همین دلیل مطالبات کشاورزان با تاخیر پرداخت می شود بنابراین با عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا از بار مالی دولت کاسته شده و پول کشاورزان نیز زودتر و کامل تر به حساب آنها واریز می شود.

از مذاکره با شهرداری و افزایش عرضه خودرو تا ورود به بازار مسکن

در سیاست خرید تضمینی منابع کافی برای پرداخت پول کشاورزان وجود ندارد به همین دلیل مطالبات کشاورزان با تاخیر پرداخت می شود بنابراین با عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا از بار مالی دولت کاسته شده و پول کشاورزان نیز زودتر و کامل تر به حساب آنها واریز می شود.
از مذاکره با شهرداری و افزایش عرضه خودرو تا ورود به بازار مسکن

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author