از رویکرد دولت برای عرضه گندم در بورس کالا حمایت می کنیم

از رویکرد دولت برای عرضه گندم در بورس کالا حمایت می کنیم
بورس کالا شفاف ترین و نظامند ترین مکانی است که می توانند مکانیسم بازار یعنی کشف قیمت براساس عرضه و تقاضا را بر بازار کالاها حاکم کند.

از رویکرد دولت برای عرضه گندم در بورس کالا حمایت می کنیم

بورس کالا شفاف ترین و نظامند ترین مکانی است که می توانند مکانیسم بازار یعنی کشف قیمت براساس عرضه و تقاضا را بر بازار کالاها حاکم کند.
از رویکرد دولت برای عرضه گندم در بورس کالا حمایت می کنیم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author