FATF از تبهکاری مالی جلوگیری می‌کند/ واقعی نبودن صورت‌های مالی موجب توزیع سودهای موهوم می‌شد

FATF از تبهکاری مالی جلوگیری می‌کند/ واقعی نبودن صورت‌های مالی موجب توزیع سودهای موهوم می‌شد
کامران‌ندری،کارشناس ارشد بانکی در مورد بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص‌صورت‌های مالی‌جدید بانک‌ها و ارائه آنها بر اساسIFRS اظهار داشت: یکی‌ از اقدامات درست بانک مرکزی در جهت شفاف ‌سازی صورت‌های مالی بانک ‌ها بود که از سال‌ های پیش هم مطرح شد.

FATF از تبهکاری مالی جلوگیری می‌کند/ واقعی نبودن صورت‌های مالی موجب توزیع سودهای موهوم می‌شد

کامران‌ندری،کارشناس ارشد بانکی در مورد بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص‌صورت‌های مالی‌جدید بانک‌ها و ارائه آنها بر اساسIFRS اظهار داشت: یکی‌ از اقدامات درست بانک مرکزی در جهت شفاف ‌سازی صورت‌های مالی بانک ‌ها بود که از سال‌ های پیش هم مطرح شد.
FATF از تبهکاری مالی جلوگیری می‌کند/ واقعی نبودن صورت‌های مالی موجب توزیع سودهای موهوم می‌شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author