صورت های مالی 96 “وسکاب” منتشر شد

صورت های مالی 96 “وسکاب” منتشر شد
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها) در دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 261 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل سه درصد افزایش داشت.

صورت های مالی 96 “وسکاب” منتشر شد

سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها) در دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 261 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل سه درصد افزایش داشت.
صورت های مالی 96 “وسکاب” منتشر شد

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author