انتشار عملکرد یکساله 96 “شوینده”

انتشار عملکرد یکساله 96 “شوینده”
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 748 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل دو درصد کاهش داشت.

انتشار عملکرد یکساله 96 “شوینده”

مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر در دوره 12 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 748 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل دو درصد کاهش داشت.
انتشار عملکرد یکساله 96 “شوینده”

label, , , , , , , , , , ,

About the author