91 هزار تن جو دامی در تالار نقره ای

91 هزار تن جو دامی در تالار نقره ای
روز دوشنبه اول شهریور ماه تالار محصولات کشاورزی میزبان عرضه 91 هزار تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی است.

91 هزار تن جو دامی در تالار نقره ای

روز دوشنبه اول شهریور ماه تالار محصولات کشاورزی میزبان عرضه 91 هزار تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی است.
91 هزار تن جو دامی در تالار نقره ای

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author