“دکوثر” 9 ماهه 5 ریال سود ساخت

“دکوثر” 9 ماهه 5 ریال سود ساخت
شرکت داروسازی کوثر در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96، مبلغ 5 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت .

“دکوثر” 9 ماهه 5 ریال سود ساخت

شرکت داروسازی کوثر در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96، مبلغ 5 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت .
“دکوثر” 9 ماهه 5 ریال سود ساخت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author