“زاگرس” 9 ماهه 4697 ریال سود ساخت

“زاگرس” 9 ماهه 4697 ریال سود ساخت
پتروشیمی زاگرس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل دو هزار و 400 میلیارد ریال منتشر کرد.

“زاگرس” 9 ماهه 4697 ریال سود ساخت

پتروشیمی زاگرس اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل دو هزار و 400 میلیارد ریال منتشر کرد.
“زاگرس” 9 ماهه 4697 ریال سود ساخت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author