“کرماشا” 9 ماهه 359 ریال سود محقق کرد

“کرماشا” 9 ماهه 359 ریال سود محقق کرد
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 359 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 درصد افزایش داشت.

“کرماشا” 9 ماهه 359 ریال سود محقق کرد

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 359 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3 درصد افزایش داشت.
“کرماشا” 9 ماهه 359 ریال سود محقق کرد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author