نگاهی بر عملکرد 9 ماهه “کگاز”

نگاهی بر عملکرد 9 ماهه “کگاز”
شرکت شیشه و گاز در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 194 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل روند مثبتی داشته است.

نگاهی بر عملکرد 9 ماهه “کگاز”

شرکت شیشه و گاز در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 194 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل روند مثبتی داشته است.
نگاهی بر عملکرد 9 ماهه “کگاز”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author